ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

مدیریت خصوصیات صف در کلاستر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 لیست زیر ,ویژگی های صف را نمایش می دهد :

 • acl_groups
 • acl_group_enable
 • acl_hosts
 • acl_host_enable
 • acl_logic_or
 • acl_users
 • acl_user_enable
 • disallowed_types
 • enabled
 • keep_completed
 • kill_delay
 • max_queuable
 • max_running
 • max_user_queuable
 • max_user_run
 • priority
 • queue_type
 • resources_available
 • resources_default
 • resources_max
 • resources_min
 • route_destinations
 • started

 

 این بخش همچنین برخی از محدودیت‌های منابع صف را لیست می‌کند (محدودیت های منابع صف را ببینید.)

نکته : برای صفات Boolean ، T,t,1,Y و y همگی مترادف با "TRUE" و  F,f,0,N و n به معنای  "FALSE" هستند.

 

acl_groups

فرمت

<GROUP>[@<HOST>][+<USER>[@<HOST>]]...

پیشفرض

---

توضیحات

تعیین لیستی از گروه هایی که میتوانند به صف، job ارسال کنند. اگر acl_group_enable با گزینه true تنظیم شود، فقط کاربران در یک گروه اصلی که در acl_groups لیست شده اند، می توانند از صف استفاده کنند.

مثال

> qmgr -c "set queue batch acl_groups=staff"

> qmgr -c "set queue batch acl_groups+=ops@h2"

> qmgr -c "set queue batch acl_groups+=staff@h3"

در رابطه با acl_group_enable مورد استفاده قرار می گیرد.

 

acl_group_enable

فرمت

<BOOLEAN>

پیشفرض

FALSE

توضیحات

اگر این خصوصیت با TRUE مقدار دهی شود ، TORQUE اجازه  ارسال job  را تنها به گروه های مشخص شده توسط پارامتر acl_groups می دهد.

مثال

qmgr -c "set queue batch acl_group_enable=true"

 

acl_hosts

فرمت

<HOST>[+<HOST>]...

پیشفرض

---

توضیحات

 

لیستی از hostها را که میتوانند برای صف job ارسال کنند ، تعیین میکند.

مثال

qmgr -c "set queue batch acl_hosts=h1+h2+h3"

 

در رابطه با acl_host_enable مورد استفاده قرار می گیرد.

 

acl_host_enable

فرمت

<BOOLEAN>

پیشفرض

FALSE

توضیحات

اگر این خصوصیت با TRUE مقدار دهی شود، TORQUE اجازه  ارسال job  را تنها از hostهای مشخص شده توسط پارامتر acl_hosts میدهد.

مثال

qmgr -c "set queue batch acl_logic_or=true"

 

acl_logic_or

فرمت

<BOOLEAN>

پیشفرض

FALSE

توضیحات

اگر این خصوصیت با TRUE مقدار دهی شود ، aclهای کاربر و گروه به طور منطقی با هم OR میشوند، به این معنی  که ممکن است در acl هر یک از آنها اجازه دسترسی به job داده شده باشد. اگر FALSE مقدار دهی شود و یا غیرفعال شده باشد، هر دو aclها AND می شوند، به این معنی که هر دو Aclها باید رضایت داشته باشند.

مثال

qmgr -c "set queue batch acl_logic_or=true"

 

acl_users

فرمت

<USER>[@<HOST>][+<USER>[@<HOST>]]...

پیشفرض

---

توضیحات

لیستی از کاربران را تعیین می کند که ممکن است job  را به صف ارسال کنند. اگر acl_user_enable به TRUE تنظیم شده باشد، فقط کاربران ذکر شده در acl_users امکان استفاده از صف را دارند.

مثال

> qmgr -c "set queue batch acl_users=john"

> qmgr -c "set queue batch acl_users+=steve@h2"

> qmgr -c "set queue batch acl_users+=stevek@h3"

 

در ارتباط با acl_user_enable مورد استفاده قرار میگیرد.

 

acl_user_enable

فرمت

<BOOLEAN>

پیشفرض

FALSE

توضیحات

اگر این خصوصیت با TRUE مقدار دهی شود، TORQUE اجازه  ارسال job  را تنها از سوی کاربران مشخص شده توسط پارامتر acl_users میدهد.

مثال

qmgr -c "set queue batch acl_user_enable=true"

 

disallowed_types

فرمت

<type>[+<type>]...

پیشفرض

---

توضیحات

دسته‌هایی از jobها را که مجاز نیستند به این صف ارسال شوند، مشخص می‌کند. انواع معتبر عبارتند از: interactive، batch، rerunable، nonrerunable، fault_tolerant (از نسخه ۲.۴.۰ و بعدتر)، fault (از نسخه ۲.۴.۰ و بعدتر) و job_array  (از نسخه ۲.۴.۱ و بعدتر).

مثال

qmgr -c "set queue batch disallowed_types = interactive"

qmgr -c "set queue batch disallowed_types += job_array"

 

Enabled

فرمت

<BOOLEAN>

پیشفرض

FALSE

توضیحات

مشخص می‌کند که آیا صف درخواست های job جدید را می‌پذیرد یا نه.

مثال

qmgr -c "set queue batch enabled=true"

 

keep_completed

فرمت

<INTEGER>

پیشفرض

0

توضیحات

تعداد ثانیه هایی را که jobها باید در حالت Completed نگه داده شوند، تعیین می کند.

مثال

qmgr -c "set queue batch keep_completed=120"

 

kill_delay

فرمت

<INTEGER>

پیشفرض

2

توضیحات

تعداد ثانیه ها بین ارسال یک SIGTERM و SIGKILL به یک job  در یک صف خاص را که می خواهید لغو شود، تعیین می کند.

مثال

qmgr -c "set queue batch kill_delay=30"

 

max_queuable

فرمت

<INTEGER>

پیشفرض

Unlimited

توضیحات

حداکثر تعداد jobهای مجاز در صف را در هر زمان معین، مشخص می کند (شامل jobهای idle ، running و block شده).

مثال

qmgr -c "set queue batch max_queuable=20"

 

max_running

فرمت

<INTEGER>

پیشفرض

Unlimited

توضیحات

حداکثر تعداد job را در هر زمان معین در صفی که مجاز به اجرا شده است، مشخص می کند.

مثال

qmgr -c "set queue batch max_running=20"

 

max_user_queuable

فرمت

<INTEGER>

پیشفرض

Unlimited

توضیحات

حداکثر تعداد job را برای هر کاربر  که مجاز به ارسال می باشد، در هر زمان معین ، مشخص می کند(شامل jobهای idle ، running و block شده). نسخه 2.1.3 و بالاتر.

مثال

qmgr -c "set queue batch max_user_queuable=20"

 

max_user_run

فرمت

<INTEGER>

پیشفرض

Unlimited

توضیحات

حداکثر تعداد job را برای هر کاربر ، در صف مجاز شده برای اجرا در هر زمان معین، مشخص میکند

مثال

qmgr -c "set queue batch max_user_run=10"

 

priority

فرمت

<INTEGER>

پیشفرض

0

توضیحات

مقدار اولویت مربوط به صف را تعیین می کند.

مثال

qmgr -c "set queue batch priority=20"

 

queue_type

فرمت

One of eexecutionr, or route (see Creating a routing queue)

پیشفرض

---

توضیحات

Specifies the queue type.

نوع صف را تعیین می کند.

این مقدار باید به صراحت برای تمام صف ها تعیین شود.

مثال

qmgr -c "set queue batch queue_type=execution"

 

resources_available

فرمت

<STRING>

پیشفرض

---

توضیحات

دسترسی به منابع موجود را برای همه  jobهای در حال اجرا در صف مشخص می‌کند.

مثال

qmgr -c "set queue batch resources_available.nodect=20"

 

شما باید pbs_server را برای اعمال تغییرات، مجددا راه‌اندازی کنید.

همچنین resource_available باید کمتر از queue.resources_available و server.resources_available باشد.

 

resources_default

فرمت

<STRING>

پیشفرض

---

توضیحات

نیازمندیهای منابع را برای jobهای ارسال شده به صف، بطور پیشفرض تعیین میکند.

مثال

qmgr -c "set queue batch resources_default.walltime=3600"

 

resources_max

فرمت

<STRING>

پیشفرض

---

توضیحات

حداکثر محدودیت های منابع را برای مشاغلی که به صف ارسال می‌شوند، مشخص می‌کند.

مثال

qmgr -c "set queue batch resources_max.nodect=16"

 

resources_min

فرمت

<STRING>

پیشفرض

---

توضیحات

حداقل محدودیتهای منابع برای مشاغلی که به صف ارسال می‌شوند را مشخص می‌کند.

مثال

qmgr -c "set queue batch resources_min.nodect=2"

 

route_destinations

فرمت

<queue>[@<host>]

پیشفرض

---

توضیحات

مقصد احتمالی صف ها را برای jobهای ارسال شده به صف مسیریابی مرتبط، مشخص می کند.

این ویژگی تنها برای صف‌های مسیریابی معتبر است (ایجاد صف مسیریابی را ببینید).

مثال

> qmgr -c "set queue route route_destinations=fast"

> qmgr -c "set queue route route_destinations+=slow"

> qmgr -c "set queue route route_destinations+=medium@hostname"

 

برای تنظیم چندین ویژگی برای صف، از دستورات چندگانه استفاده کنید:

> qmgr -c 's s route_destinations=batch'

> qmgr -c 's s route_destinations+=long'

> qmgr -c 's s route_destinations+=short'

 

Started

فرمت

<BOOLEAN>

پیشفرض

FALSE

توضیحات

مشخص می کند که آیا jobها در صف مجاز به اجرا هستند یا نه.

مثال

qmgr -c "set queue batch started=true"

 

شرکت دانش بنیان رایانش سریع هزاره ایرانیان به منظور ارائه راهکارهای رایانش سریع، تحلیل داده، بیگ دیتا و کلان داده به سازمانها و شرکتهای عصر دیجیتال تشکیل شده است. خدماتی از جمله طراحی راهکارهای بیگ دیتا، راه اندازی دریاچه داده و انباره داده، ساخت کاتالوگ داده، تحلیل داده و یادگیری ماشینی و ... از جمله فعالیتهای این شرکت می باشد.

 

 

آخرین مقالات

کامپایل و نصب mfix-2016.1

درک عملکرد دستگاه های انرژی، محیط زیست و فرایندها...

معرفی کامل صف پیشرفته کاف...

آپاچی کافکا نیز پلت فرم متن باز به منظور پردازش جر...

روندهای معماری داده در سا...

هدف اصلی از پیاده‌سازی معماری داده، استانداردسازی...

کامپیوترهای کوانتومی: انف...

کامپیوترهای کوانتومی انفجاری در سرعت محاسبات ایجا...

رایانش مرزی یا EDGE COMPU...

در این مقاله تصمیم داریم با مفهومی به نام رایانش...

پردازش سریع تصاویر دریافت...

پردازش سریع تصاویر دریافت از راه دور (RS) در بسیار...

امنیت در مجازی سازی و رای...

مجازی سازی و رایانش ابری در رایانش ابری کامپوننت...

الگوریتم‌‌های پیش‌بین و ک...

استفاده از الگوریتم‌های پیش‌بین و هوش مصنوعی به د...

استفاده از سیستم چند عامل...

رایانش ابری یکی از راه حل های فشرده توسعه یافته بر...

۶ مهارت پر تقاضای بازار د...

متخصص دانش ابری (Cloud professional) یکی از عناوی...

جریان موازی بین منابع HPC...

چکیده انجام تجزیه و تحلیل یا تولید تصویری همزمان ب...

پردازش داده‌های جریانی در...

با ظهور وب ۲٫۰ و اینترنت اشیا، ردگیری همه نوع اطلا...

معرفی روش ها و ارائه پیشن...

چكیده محاسبات ابری یک فنآوری جدید نیست؛ بلکه روشی...

آیا فرآیند دموکراتیزه شدن...

ما وسط یک تحول تکنولوژیکی هستیم که شیوه سازماندهی...

کارکرد نظارتی و مدیریتی م...

محاسبات ابری و اینترنت اشیا به عنوان دو مبحث داغ د...

پیوند کلان داده با هوش مص...

سیستم‌های نرم‌افزاری تجاری همچون سرویس‌های ERP و...

محاسبات ابری قدرت رقابتی...

آیا فناوری دیجیتال، یک نیروی دموکراتیزه کننده است...

معماري لامبدا در مقابل مع...

معماري لامبدا تولید بی وقفه داده ها در دنیاي امروز...

زبان برنامه‌نویسی Milk سر...

زبان برنامه‌نویسی Milk که توسط دانشگاه MIT توسعه...

بیگ دیتا ، یادگیری ماشین...

سازمان‌ها گاهی اوقات به سختی تلاش می‌کنند تا با دس...

محاسبات مه چه هستند و چه...

در ابتدا همه چیز «ابر» بود، ولی حالا کلمه جدید «مه...

توسعه هوش مصنوعی مبتنی بر...

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، پژوهشگران "ام.آی...

نگاهی به کاربردهای رایانش...

رایانش ابری مبحثی است که این روزها زیاد به آن پرد...

نرم افزار شبیه سازی، آنال...

دانلود CST Studio Suite: ارائه راه حل های محاسبات...

دانلود Siemens Star CCM+...

نرم افزار Star CCM یک ابزار شبیه سازی قدرتمند است...

ورود بیگ دیتا به صنعت دار...

تکنولوژی در حال ورود به صنعت داروسازی است و پیش‌بی...

چهارمین جلسه meetup: اصلا...

مهاجمان اغلب با استفاده از اشتباهات کدنویسی کوچک و...

مدیریت خصوصیات صف در کلاس...

 لیست زیر ,ویژگی های صف را نمایش می دهد : acl_grou...

AMD از رویکرد طراحی تازه‌...

AMD چند روز پیش به‌صورت رسمی از رویکرد طراحی جدیدی...

دومین جلسه meet up:مقدمه...

فهرست : توضیح مختصر از توسعه ی کلودسیم نصب کلودسیم...

گالری تصاویر

hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum casibom marsbahis marsbahisgirtr marsbahis matadorbet casibom